powered by Agones.gr - opap

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Μεταθέσεις Στρατιωτικών. Υπηρεσιακές ανάγκες ή κοινωνικά κριτήρια;;;


Ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα των Στρατιωτικών, αυτό των μεταθέσεων φέρνει στο προσκήνιο ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΣΜΕΔ) με έγγραφό του.
Όπως αναφέρουν, η εσωτερική μετανάστευση που υφίστανται τα στελέχη δημιουργεί πληθώρα δυσεπίλυτων προβλημάτων και εύλογα γεννάται το ερώτημα τι τελικά θα ισχύσει.
Αν και πέρασαν 14 χρόνια, από την δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος που προέβλεπε, ότι τα στελέχη θα έπρεπε να γνωρίζουν δύο χρόνια πριν τη μετάθεση, τη φρουρά τοποθέτησή τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν στον απαραίτητο οικογενειακό προγραμματισμό, αυτό δεν έγινε.

Προτείνοντας τη θέσπιση συγκεκριμένου νόμου ή Π/Δ που να καθορίζει επακριβώς την διαδικασία υλοποίησης των μεταθέσεων, αποσπάσεων τόσο στο εσωτερικό καθώς και στο εξωτερικό, αναμένουν τις απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ
Και να μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε στο Φεβρουάριο και σε λίγο τα όργανα αρχίζουν.
1. Σύμφωνα με το σχετικό (α) και συγκεκριμένα με το άρθρο:
α. 1, ορίζεται ότι: «…..ιβ. Τοποθέτηση είναι η αρχική ένταξη του στελέχους των ΕΔ σε οργανική θέση αμέσως μετά την ονομασία του ή την κατάταξή του μετά από διαγωνισμό, η ανάληψη υπηρεσίας στις μονάδες ή υπηρεσίες μετά την εξάλειψη των
λόγων για τους οποίους βρισκόταν εκτός οργανικής δύναμης, καθώς και η ανάληψη
υπηρεσίας σε μονάδες ή υπηρεσίες μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την
εφεδρεία.
ιγ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του στελέχους των ΕΔ από τη θέση στην οποία υπηρετεί σε θέση διαφορετικής μονάδας ή υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
ιδ. Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους των ΕΔ από τη θέση στην οποία υπηρετεί και η συνακόλουθη διάθεσή του σε διαφορετική θέση προς κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
ιε. Τόπος προτίμησης στελεχών των ΕΔ θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων: …..».
β. 4, ορίζεται ότι:
«1. Τα στελέχη των ΕΔ τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων…».
γ. 5, ορίζεται ότι:
«1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια: (1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα: …
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και: (α) Την
οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων, οι οικογένειες με έναν (1) γονέα, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους, (3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που
συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής: (α) Απόσταση από τη μεθόριο. (β) Πληθυσμός της περιοχής.
(γ) Απόσταση από έδρα Δήμου. (δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής. (ε) Μέσα
μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες. (στ) Κλιματολογικές συνθήκες.
β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα
αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: (1) Για αποδεδειγμένους και
ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους…..».
2. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του σχετικού (β), το οποίο καταργήθηκε με το σχετικό (α), οριζόταν ότι: «2.Με προεδρικό δ/γμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα διενεργούνται οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των αξιωματικών και ο προγραμματισμός τους τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υλοποίησή τους», προεδρικό διάταγμα, εν τούτοις, που ουδόλως ενεργοποιήθηκε ακόμη και 14 έτη από ψηφίσεως και θέσεως σε εφαρμογή του νόμου αυτού [σχετικού (β)], διάταξη, μάλιστα, που απαλείφθηκε από το νέο εφαρμοστέο, πλέον, νόμο [σχετικό (α)].
Έτσι, ερωτηματικά γεννήθηκαν στα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά πόσο θα επιλυθούν ή επιλύονται τα δυσεπίλυτα προβλήματα της συχνής «εσωτερικής μετανάστευσης» - μετάθεσης που υφίστανται, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, μόνο από τα θεσπισθέντα κριτήρια που θέτει ο σχετικός (α)
νόμος, τα οποία έτσι κι αλλιώς ελαμβάνοντο υπόψη εφόσον ετίθεντο στην κρίση των
συμβουλίων μεταθέσεων με την κατάθεση μη υπηρεσιακής αναφοράς του στελέχους
που υποχρεωτικώς αιτούταν ετησίως, δια υπευθύνου δηλώσεως φρουράς προτιμήσεως.
3. Στον αντίποδα, τα σχετικά (γ) έως και (ε) νομοθετήματα θέσπισαν κανόνες
(μέσα από σύζευξη κριτηρίων και μορίων) για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας στελεχών,
δίνοντας στα στελέχη αυτά ακόμη ένα εφόδιο για τυχόν (ακόμη και ενδικοφανή) προσφυγή τους, ενώπιον των διοικητικών οργάνων ή και αυτής της διοικητικής
δικαιοσύνης, εφόσον ήθελαν εκτιμήσουν ότι αδικήθηκαν από τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση πέραν και έξω από τα ως άνω κριτήρια και μόρια, κάτι που δεν συμβαίνει με το σχετικό (α).
4. Κατόπιν όλων των ανωτέρω και στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών μας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν, καθ΄ ωρίμαση πλέον της σκέψης και ενεργειών, και στο πλαίσιο του βέλτιστου προγραμματισμού – εξοικονόμησης πόρων
του ΥΠΕΘΑ, υφίσταται πρόθεσή σας περί θεσμοθέτησης κανονισμού τοποθετήσεων,
μεταθέσεων, αποσπάσεων ή μετακινήσεων στο εσωτερικό ή εξωτερικό των στελεχών
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, περιβεβλημένο με ισχύ νόμου ή προεδρικού διατάγματος.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails