powered by Agones.gr - opap

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφοϋ ήλθον πά­ντες ο’ι προφήται, δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τοϋ Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεοϋ, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενεΐς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.

»Α’) “Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παροϋσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι ε’ίτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.

»Β’) Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτή-ριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατϊ αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.

»Γ) “Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνη-δες νά μή γυρεύουσιν όπ’αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.

»Δ’) Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.

»Ε’) Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμπο-δίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.

»ΣΤ’) Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.

»Ζ’) “Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.

»Η’) “Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο’ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις “Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.

http://www.adishakti.org/images/mhm_muhammad%27s_tomb.jpg»Θ’) Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκη-τεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ’αύτούς, επειδή και αύτο’ι άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.

»Ι΄) “Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.

»ΙΑ’) Ούτε εις τον καιρόν τοϋ πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ε/ς τον πόλε-μον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.

»ΙΒ’) “Ετι άπό τους χριστιανούς ο’ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνου-σι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.

»ΙΓ) “Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητοϋσι, κατά τό πρόσταγμα τοϋ Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε’ και εκείνους όπού τούς πει-ράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδί-ζητε.

»ΙΔ’) Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπαν-δρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμπο-δίζη άπό τήν έκκλησίαν, και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.

»ΙΕ’) Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.

»ΙΣΤ’) Όστις θέλει κόμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.

»ΙΖ’) Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα ο’ι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς νά πολεμούσι.

»ΙΗ’) Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.

Μάρτυρες

Άλής, υιός τοϋ Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός τοϋ Χατάβ’ Άμπουντελντάρ, υιός τοϋ Αμπομπέρ’ Άββάς, υιός τοϋ Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός τοϋ Μαάτ Θηβήτ, υιός τοϋ Νεφίς’ Μπουχανιβέ, υιός τοϋ Αβίδ’ Μοκα-δέμ, υιός τοϋ Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός τοϋ Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός τοϋ ‘Αμπι κααφί’ ‘Οτμάν, υιός τοϋ Γαφάς’ Αμπουλάχ, υιός τοϋ Μεσούτ Φαζέρ, υιός τοϋ ‘Αββάς· Ταλάτ, υιός τοϋ ‘ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υ’ιός τοϋ ΘαβίτΧασμέρ, υιός τοϋ Αβίδ’ Χάτιθ, υιός τοϋ Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός τοϋ Όμέρ.

Τό παρόν έγραψε ό οδηγός και διάδοχος Αλής τοϋ Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό Μεντζήτι τοϋ προφήτου (εν ω εϊη ειρήνη) τφ δευτέρω χρόνω τής φυγής (Έγείρας 624 μ.Χ.) τήν τρίτη ήμερα τοϋ Μα-χαρέμ μηνός».

 Οι λόγοι για τη συγγραφή αυτής της διαθήκης – διαταγής προστασίας ες αεί Ελλήνων και Χριστιανών, έχουν ορισμένες ιστορικές εξηγήσεις:

Α’) Όταν ό Μωάμεθ έγινε δώδεκα ετών συ-νώδευσε τόν θείο του στήν Συρία, όπου φιλο­ξενήθηκε άπό κάποιον “Ελληνα μοναχό. Πολ­λοί εκείνη τήν εποχή πίστευαν ότι όσοι ήταν γνώστες τής Βίβλου γνώριζαν και τήν προφη­τική αποστολή τοϋ Μωάμεθ. Φημολογείται λοιπόν ότι μόλις ό καλόγηρος άντίκρυσε τό παιδί «άνεφώνησε ως άλλος Σαμουήλ ίδών τόν Δαβίδ: Ούτος έστι ό μέγας προφήτης!». Και συ­νεπαρμένος ψηλάφισε τήν ωμοπλάτη τοϋ νε­αρού Μωάμεθ, όπου βρήκε τήν σφραγίδα τής προφητείας. (“ΙΧΩΡ” No 16, σελ. 66).

Εικάζεται λοιπόν ότι αυτός είναι ό ένας λό­γος συμπάθειας τοϋ γιου τής Έρημου προς τούς ορθοδόξους χριστιανούς, οί όποιοι κα­τάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άξια τών προφη­τικών λόγων του.

Β’) Ό άλλος, ό όποιος εκφράζει και τήν ευγνωμοσύνη τοϋ προφήτη προς τούς “Ελλη­νες, είναι ό έξης: ΟΊ «βοηθοί» (μαθητές) τοϋ Μωάμεθ άνεκάλυψαν ένα σχέδιο δολοφονίας τοϋ προφήτη έκ μέρους τών έχθρων του, γι’ αυτό τόν πήραν εσπευσμένα κα’ι έφυγαν άπό τήν Μέκκα μέ κατεύθυνση τήν Μεδίνα. Ή επι­τυχία αυτής τής φυγής συνδέεται άμεσα μέ τήν επέμβαση ενός πλούσιου “Ελληνα, ό όποιος, προκειμένου νά πραγματοποιηθή ή έξοδος τοϋ Μωάμεθ άπό τήν Μεδίνα, προσέ­φερε αντάλλαγμα ολόκληρη τήν τεράστια πε­ριουσία του. Αυτόν τόν “Ελληνα ό προφήτης τόν ονομάζει “Πρώτο καρπό τής Ελλάδος”. Ή φυγή τοϋ Μωάμεθ λέγεται Έγειρα και πραγ­ματοποιήθηκε στίς 20-24 Σεπτεμβρίου τοϋ 622 μ.Χ. (“ΙΧΩΡ” Νο 16, σελ. 70). Φαίνεται ότι τήν εποχή τής ‘Εγείρας ό Σινάί’της ηγούμενος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τήν αύξηση τής δύναμης τοϋ άσημου τότε Μωάμεθ κα’ι γνωρί­ζοντας ότι ή μονή τοϋ Σινά όπως κα’ι ή αξιό­λογη “Ελληνική εμπορική κοινότητα τής Πε-τραίας Αραβίας θά ήταν εκτεθειμένες στις δηώσεις τών Αράβων, έζήτησε κα’ι έλαβε άπό αυτόν τό υπέρ τής “Ελληνικής κοινότητας κα’ι τών ορθοδόξων μοναστηριών ευεργετικό διά­ταγμα. Ό Μωάμεθ, ευχαριστημένος κα’ι κολα­κευμένος άπό τήν “Ελληνική αναγνώριση τής αλήθειας τών λόγων του, όχι μόνον εξέδωσε τό διάταγμα, άλλά, όπως γράφει ό πατριάρχης “Ιεροσολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τό γέ­νος τών’Ελλήνων(Γιουνάν) παρά άλλο κανένα γένος, κα’ι πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι έν ειρήνη- όθεν κα’ι δέν φαίνεται εις άλλο γράμμα νά βάλλη τό ϊδιόν του χέρι παρά εις αυτό όποΟ έδωκε τών χριστιανών» (Νέκταρ. Ίεροκ. Ίστορ., σελ. 275). Αρχικά οι προσπάθειες τοϋ Μωάμεθ επικεντρώθηκαν όχι στον προσηλυτισμό τών “Ελλήνων χριστιανών, άλλά στό νά μήν επικριθούν κα’ι πολεμηθούν οί προφητείες του και τό ύπό διαμόρφωση θρήσκευμα τοϋ Ισλάμ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”

Το Ελληνικό κράτος παίρνει ναρκωτικά;


O Nίκος Μαρουσάκης είναι ο υπεύθυνος τεχνολογίας της LifO. Κατηγορείται για λαθρεμπόριο όπλων επειδή παρήγγειλε το 2004 μέσω ebay το αναμνηστικό σπαθί του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!
 
Αρχές του 2004 ένας παιδικός φίλος μου,  "άρρωστος" με την τριλογία του Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών και τον συγγραφέα Tolkien μου ζήτησε μια χάρη. Η χάρη ήταν αν μπορούσα να του παραγγείλω από το internet το αναμνηστικό σπαθί ενός χαρακτήρα της ταινίας που δεν υπήρχε τότε στην Ελλάδα.
Ως εξοικειωμένος χρήστης του eBay και των ηλεκτρονικών αγορών από το 2003, δεν ένιωθα ότι μπορεί να υπάρξει κάτι το κακό με αυτή την χάρη. Τα μόνα σπαθιά που εγώ θυμάμαι από την μέρα που γεννήθηκα είναι το φωτόσπαθο του Star Wars και του Βασιλιά Αρθούρου.

Το 2004 λοιπόν, μέσω eBay, έκανα την παραγγελία αυτού του αναμνηστικού/ σουβενίρ/ αντίκα, πείτε το όπως θέλετε.  Πριν το καλοκαίρι του 2004 μετακόμισα από το πατρικό μου στους Αμπελόκηπους στο πατρικό της μητέρας μου στην Νέα Ιωνία. Τι σχέση έχει αυτό, θα μου πεις; Έχει. Μετά από ένα τρίμηνο ο φίλος μου ο Χρήστος με ρώτησε τι γίνεται με αυτό το ρημάδι το σπαθί. Η απάντηση βεβαίως ήταν ότι “Χρηστάκη μου για να πιάσαμε το τρίμηνο, μάλλον το δέμα έκανε φτερά”. Ό,τι πιο πιθανό μπορείς να φανταστείς όταν παραγγέλλεις κάτι από Αμερική, ή εκτός Ευρώπης.
Πέρασε το 2004, το 2005, το 2006 και φτάνουμε στον χειμώνα του 2007.  Λαμβάνω μια συστημένη επιστολή από το τελωνείο Πειραιά η οποία  συνοπτικά έλεγε: έχει έρθει ένα δέμα για εσάς το οποίο εμπεριέχει ένα σπαθί το οποίο υπάγεται στην κατηγορία όπλων και εκρηκτικών επειδή η λάμα του ξεπερνάει κάποια συγκεκριμένα εκατοστά (85 ήτανε). Η τελευταία παράγραφος της επιστολής έλεγε: Εάν επιθυμείτε να το παραλάβετε, να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ή κάτι τέτοιο) για να βγάλετε άδεια, αλλιώς το εν λόγω αντικείμενο εντός 60 ημερών θα κατασχεθεί.
Μια και δεν συνηθίζω να λαμβάνω τέτοιες επιστολές περί όπλων και εκρηκτικών, παίρνω τον φίλο μου τηλέφωνο και τον ρωτάω εάν θέλει να κάνει την διαδικασία που περιέγραφε η επιστολή, ώστε να παραλάβει το δέμα. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να μπει στην διαδικασία για κάτι που είχε παραγγείλλει 3,5 χρόνια πριν.
Πιστεψαμε λοιπόν ότι απλά το σπαθί θα κατασχεθεί μέσα σε 60 μέρες.
Δεν περνάνε καν 60 ημέρες και  αρχίζει ο γολγοθάς μου. Ευτυχισμένο 2008.
Λαμβάνω μια δεύτερη επιστολή με άπειρο σφραγιδομάνι από το τελωνείο Πειραιά. Κλήση για απολογία και μήνυση. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Η επιστολή έγραφε συνοπτικά τα εξής: “Καλείστε να απολογηθείτε διότι δεν απαντήσατε ποτέ σε τελωνειακή επιστολή που εστάλη το 2004 (ή 2005), προσπαθήσατε να κάνετε παράνομη εισαγωγή σπαθιού το οποίο ξεπερνούσε τα 85 εκατοστά με χώρα αποστολής τις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης δεν δηλώθηκε στην περιγραφή του δέματος ότι είναι σπαθί.”
Πήρα τον δικηγόρο μου και προσπάθησα να καταλάβω τι κακό είχα κάνει. Ετοίμασα την απολογία μου και την προσκόμισα στο τελωνείο Πειραιά. Εκεί με υποδέχθηκε μια φανταστική κυρία, που προσπαθούσε να με πείσει ότι κρυβόμουν, ότι με ψάχνανε και ότι μετά από 3,5 χρόνια καταφέρανε να με βρούνε μέσω της εφορίας. Για άλλη μια φορά μένω με το στόμα ανοιχτό, εξηγώντας της ότι ποτέ δεν κρύφτηκα από κανέναν. Τι εννοούσε όμως η κυρία με όλα αυτά; Από τι κρύφτηκα ακριβώς; Εδώ έρχεται και κολλάει η μετακόμιση που έκανα το 2004.
Η κυρία του τελωνείου παραλαμβάνει την απολογία μου και λίγο πριν φύγω μου λέει την αλησμόνητη φράση, η οποία με έκανε να νιώσω σαν τον John Torturo στην ταινία που ικετεύει για έλεος («Το πέρασμα του Miller»): «Να ξέρετε, δεν έχετε ξεμπερδέψει έτσι εύκολα κύριε»!
Λίγους μήνες μετά κατάλαβα τι εννοούσε. Έρχεται η απόφαση του τελωνείου η οποία αναφέρει ξανά την κατηγορία, συμπεριλαμβάνει την απολογία μου και με ένα εκπληκτικό “ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ”, λέει συνοπτικά: “Στερήσατε από το ελληνικό δημόσιο 35 ευρώ, γι αυτό και σας επιβάλλεται πρόστιμο 1500 περίπου ευρώ για την αποθήκευση του όλα αυτά τα χρόνια”.
Πληρώνω το πρόστιμο, κάπου στην Δραπετσώνα, και ενημερώνω τον δικηγόρο μου ότι τακτοποίησα την υποχρέωση που είχα. «Μα δεν τελειώσαμε» που λέει και ο Αντώνης Ρέμος. Ο δικηγόρος μου με ενημερώνει ότι τελείωσε το τελωνειακό σκέλος και ότι θα υπάρξει και το ποινικό!
Φτάνουμε στον χειμώνα του 2009 και μου έρχεται Κλητήριο Θέσπισμα από το Πλημμελειοδικείο Πειραιά ότι θα πρέπει να δικαστώ με την περίφημη κατηγορία του λαθρεμπορίου, ότι προσπάθησα να εισάγω το σπαθί χωρίς άδεια στην χώρα.
Συνοπτικά, το πρώτο δικαστήριο ήτανε  στις 15-3-2010, δεν έγινε ποτέ γιατί δεν έφτασε το νούμερο.  Ακολούθησαν άλλα δυο, τα οποία δεν γίνανε λόγω απεργίας τον δικηγόρων και λόγω «νούμερου». Φτάσαμε λοιπόν στη σημερινη εκδίκαση, 21-06-2011, που έτρεφα την ελπίδα ότι επιτέλους θα έβαζε ένα τέλος στα βάσανά μου. Όμως αγαπητοί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα φανταζόμουνα. Εξελίχθηκαν ακόμη χειρότερα.  Αφού ο κύριος Εισαγγελεύς, λογικά, θεώρησε πως είμαι αθώος και στις δυο κατηγορίες, το σεβαστό δικαστήριο θεώρησε ότι είμαι αθώος για την κατηγορία του λαθρεμπορίου άλλα με θεώρησε ένοχο για την κατηγορία του σπαθιού που χαρακτηριστηκε όπλο το οποίον δεν είχε άδεια να εισαχθεί νομίμως στην χώρα. Αποτέλεσμα: 6 μήνες φυλάκιση και 600 ευρώ!
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
 http://infognomonpolitics.blogspot.com/
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Το Ελληνικό κράτος παίρνει ναρκωτικά;”

ΤΟ GOOGLEBOOK !Η νέα προσπάθεια που κάνει η Google να «χτυπήσει» το Facebook, φαίνεται να τραβάει τα βλέμματα των χρηστών του ίντερνετ, καθώς εκτός από τις παρόμοιες δυνατότητες με αυτές του Facebook που παρέχει, προσφέρει και μια επιπλέον δυνατότητα, αυτή της βιντεο-συνομιλίας με παραπάνω από 4 φίλους στο Google+ ταυτόχρονα.
Κάποιοι αναλυτές όμως σημείωσαν ότι απλά αναπαράγει τις λειτουργίες του facebook, προσθέτοντας την δυνατότητα βίντεο-συνομιλίας.
Η Google+ επιτρέπει στους χρήστες της να μοιράζονται φωτογραφίες, μηνύματα και σχόλια, αλλά να προσθέτει στο προφίλ της και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Google, όπως τους χάρτες και τις εικόνες της και να επικοινωνεί με άλλες ομάδες χρηστών.

Στο παρελθόν η Google έχει κάνει δύο απόπειρες, με το Google Wave, και το Google Buzz αλλά και οι δύο έπεσαν στο κενό. Αυτή τη φορά η νέα πρόταση της εταιρείας είναι πιο οργανωμένη και με περισσότερες δυνατότητες και όπως δηλώνει η εταιρεία αυτή τη φορά θα τα καταφέρει, χάρη σε τέσσερις νέες λειτουργίες του Google+.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “ΤΟ GOOGLEBOOK !”

Η περήφανη Ελλάδα κλαίει


Μπορεί να είναι από τα δακρυγόνα,αλλά εκφράζει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Η περήφανη Ελλάδα κλαίει”

Φοβερό κουίζ ! ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ! Δεν υπάρχει !

Κουίζ. Προσέξτε τα δύο αγάλματα στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων. Το χάλκινο του (Έλληνα) Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μαρμάρινο του (Βούλγαρου) Τσάρου Σαμουήλ. Τι βλέπετε ... Για προσέξτε καλύτερα.
σημείωση: η φωτογραφία είναι κανονική, δεν έχει γίνει κάποια επξεργασία.

Η απάντηση:

Ναι ... οι Σκοπιανοί το κατάφεραν και αυτό. Τον Σαμουήλ να πιάνει τα ... "κάκαλα" (ποντιακά) του Βουκεφάλα !!!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “ ”

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Επικίνδυνες οι φουσκωτές πισίνεςΑυξημένες οι πιθανότητες πνιγμού..

Ένα παιδί κάθε πέντε μέρες πνίγεται κάνοντας μπάνιο σε παιδική φουσκωτή πισίνα σύμφωνα με δημοσίευμα του επιστημονικού περιοδικού Pediatrics.

Οι ερευνητές του Κέντρου Έρευνας Τραύματος και Πολιτικής του Εθνικού Νοσοκομείου Παίδων στο Κολόμπους του Οχάιο συνιστούν στους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί κάθε φορά που τα παιδιά τους θέλουν να διασκεδάσουν στη φουσκωτή πισίνα και να μην τα αφήνουν από την επίβλεψή τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι γονείς θα πρέπει να φορούν στα παιδιά τους σωσίβιο όταν αυτό βρίσκεται κοντά σε πισίνα. Και όταν δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά στο παιδί, ας διασφαλίζουν ότι αυτό δεν θα κάνει χρήση της πισίνας. Και αυτό μπορεί να γίνει, αδειάζοντας απλώς το νερό, ακόμη και όταν πρόκειται για μια μικρή φουσκωτή παιδική πισίνα.

Η προσπάθεια να καλυφθεί η πισίνα με πλαστικό ή άλλο υλικό κάλυμμα δεν αποτρέπει τον κίνδυνο, καθώς αναφέρθηκε στη μελέτη και η περίπτωση δύο παιδιών που πνίγηκαν μαζί κατά την προσπάθεια τους να αφαιρέσουν το κάλυμμα και να κολυμπήσουν.

Πηγη:newsbeast
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Επικίνδυνες οι φουσκωτές πισίνες”

Το οριστικό τέλος της Εθνικής Κυριαρχίας! Έχουν διαβάσει καλά οι βουλευτές τι ψήφισαν;


http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2011/06/blog-post_7499.html
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Το οριστικό τέλος της Εθνικής Κυριαρχίας! Έχουν διαβάσει καλά οι βουλευτές τι ψήφισαν;”

Κατακύρωση προμήθειας ειδικών στολών Gore-tex από το σουηδικό Στρατό στην εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙΔΗΣ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού στις 28 Απριλίου 2011 ο οργανισμός κρατικών προμηθειών του σουηδικού Στρατού κατακύρωσε στην ελληνική εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε την προμήθεια ειδικών στολών προστασίας Gore-tex ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχία αυτή της ελληνικής εταιρείας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις ξένων χωρών στα ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα με το συγκεκριμένο διαγωνισμό η εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε συμμετέχει σε και σε άλλους διαγωνισμούς στο εξωτερικό των οποίων το συνολικό ύψος φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές της εταιρείας για το 2011 αντιπροσωπεύουν το 68% των πωλήσεων ενώ αναμένεται να βαίνουν αυξανόμενες τα επόμενα χρόνια।

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Κατακύρωση προμήθειας ειδικών στολών Gore-tex από το σουηδικό Στρατό στην εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙΔΗΣ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.”

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ


Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Έμβλημα Χωροφυλακής

Το τελευταίο έμβλημα της Ελληνικής Χωροφυλακής 1969 - 1984 (βοιωτική ασπίδα)

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Έτος Ίδρυσης 1833
Έτος Κατάργησης 1984

Η Ελληνική Χωροφυλακή ήταν το πρώτο σώμα οργανωμένο στρατιωτικά με αστυνομικά καθήκοντα του Ελληνικού Βασιλείου. Συνεστήθη δια διατάγματος την 1 Ιουνίου του 1833, και όπως σημειώνει ο Μάουερ ανήμερα του γενεθλίου του Βασιλέως Όθωνα, με την ονομασία Βασιλικό Σώμα Χωροφυλακής που μετονομάσθηκε αργότερα σε Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή και στη συνέχεια σε Ελληνική Χωροφυλακή όπου και έφθασε μέχρι το 1984 όταν συγχωνεύθηκε με την πολιτική Αστυνομία Πόλεων, σε ενιαίο αστυνομικό σώμα υπό την σύγχρονη ονομασία Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ).

Κατά το σχετικό συστατικό της Διάταγμα, το οποίο συντάχθηκε επάνω στη βάση του Οργανισμού της Γαλλικής Εθνικής Χωροφυλακής: "Συσταίνεται Χωροφυλακή, σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει και να διαφυλάττει την κοινήν ασφάλειαν, επιτηρούσα με άγρυπνον όμμα εις το να προλαμβάνεται και εμποδίζεται πάσα διατάραξη της κοινής ησυχίας εγκληματική επιχείρησις και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων. Το χρέος της είναι και να διατηρή την ισχύν των νόμων καθ' όλην την Περιφέρειαν του Κράτους και τα Στρατόπεδα και εις τον Στρατόν...".


Πρόδρομοι της Χωροφυλακής

Πρόδρομοι της Χωροφυλακής ήταν η Πολιταρχεία που ιδρύθηκε στο Ναύπλιο το 1828, η οποία είχε καθήκοντα κυρίως εκτελεστικής δύναμης και η Eκτελεστική Δύναμη Πελοποννήσου, μια Πεντακοσιαρχία που είχε διαιρεθεί σε διάφορα τμήματα της Πελοποννήσου που λάμβαναν ονομασία του τόπου εγκατάστασής των. Αξιωματικοί και οπλίτες αυτών ήταν αγωνιστές του 1821. Επικεφαλής της δύναμης αυτής ήταν ο Ιωάννης Μακρυγιάννης και αποστολή είχε την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας δείχνοντας θετική δράση στην καταπολέμηση της ληστείας. Σημειώνεται ότι πολλοί κλέφτες και αρματωλοί μεμονωμένοι συνέχιζαν να παραμένουν στα βουνά ως ανένταχτοι στο νέο καθεστώς.

Στις 29 Ιανουαρίου 1829 ο Ιωάννης Καποδίστριας με ψήφισμά του δημοσίευσε τον «Κανονισμό της αστυνομίας και καθηκόντων αυτής». Τα καθήκοντα αυτά ήταν κυρίως ο έλεγχος κίνησης αλλοδαπών και κατοίκων άλλων επαρχιών, ο έλεγχος συνομωσιών, ο έλεγχος οπλοφορίας, ο έλεγχος επαιτών, λεσχών και καφενείων, ο έλεγχος οικοδομών, η φρούρηση φυλακών, η εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων, η άσκηση δικαστικής αστυνομίας.

Οι Πολιταρχίες αυτές, αν και βρήκαν χάος και αναρχία, φαίνεται να λειτούργησαν για τη δημόσια ασφάλεια με επιτυχία, όχι όμως και μεταξύ τους από τις συνεχείς φιλονικείες και έριδες. Έτσι με τη δολοφονία του Καποδίστρια ακολούθησε αφ' ενός μεν μια κοινωνική ασυδοσία όπου το «κατ' εντολή τότε κράτος» οδηγήθηκε σε αναρχία με πλήρη αδυναμία παροχής στοιχειώδους προστασίας του λαού από ληστές και λοιμούς και αφετέρου ένας αλληλοσπαραγμός των καπεταναίων των σωμάτων αυτών που δεν είχε προηγούμενο μέχρι την άφιξη του Όθωνα.

Όταν ανέλαβε ο Όθων στο ανεξάρτητο πλέον κράτος, αυτό βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση, με τους πλέον δυσμενείς οιωνούς για αποκατάσταση της τάξης, για την οποία και ανέλαβε δυναμικά το σώμα των 5.000 Βαυαρών στρατιωτών που συνόδευε τον Όθωνα.

Ίδρυση της Χωροφυλακής

Στις 12 Ιουνίου 1833, δηλαδή μόλις 12 ημερες από την έκδοση του σχετικού διατάγματος που περιείχε 34 άρθρα, συγκροτήθηκε το Σώμα Χωροφυλακής από επίλεκτους άνδρες των προηγουμένων Πολιταρχιών, διαρθρούμενο από έναν αρχηγό, 10 μοιράρχους, 24 υπομοιράρχους, 1 «καταλυματία» (αντίστοιχος βαθμός περίπου σημερινού ανθυπασπιστού), 103 ενωμοτάρχες, 120 έφιππους χωροφύλακες και 800 πεζούς χωροφύλακες, σύνολικής δύναμης 1059 ανδρών.

Σημειώνεται ότι τότε η Αντιβασιλεία είχε χωρίσει διοικητικά τον ελληνικό χώρο σε δέκα νομούς και 42 επαρχίες αντικαθιστώντας το καθεστώς των δημογερόντων με τους δημάρχους των ορισθέντων δήμων. Σύμφωνα με το σκεπτικό του διάταγματος εκείνου, το νέο αυτό Σώμα αποτελούσε συμπληρωματικό τμήμα του υπό σύσταση ελληνικού στρατού.

Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου έτους δημοσιεύθηκε και ο «Κανονισμός της Υπηρεσίας του Σώματος» που αποτελούνταν από 283 άρθρα, στα οποία προστέθηκαν ακόμη 4 στις 31 Ιανουαρίου του 1834. Ο κανονισμός αυτός ήταν ένας συνδυασμός γερμανικών και γαλλικών νομοθετημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα. Πράγματι οι Βαυαροί πέτυχαν μ' αυτό να καταστήσουν την πρώτη «μαγιά» έννομης τάξης και ν' αντιμετωπίσουν το πολιτικό εκείνο χάος. Πρωτεργάτες σ΄ αυτό υπήρξαν ό Βασιλεύς Όθωνας και ο φιλέλληνας Φαβιέρος.
Σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα 1833-1835 (περίοδος Αντιβασιλείας) δαπανήθηκαν για μεν το βαυαρικό στρατό, που είχε λίγο μειωθεί, 8.828.500 περίπου δραχμές, ενώ για τη Χωροφυλακή συμπεριλαμβάνοντας και τον οπλισμό της περίπου 1.108.000 δραχμές.

[Επεξεργασία] Περίοδος 1833 - 1906

Πρώτος αρχηγός του νεοσύστατου αυτού σώματος ανέλαβε ο Γάλλος φιλέλλληνας συνταγματάρχης Φραγκίσκος Γκραγιάρ που ήταν ήδη διορισμένος από τον Φεβρουάριο του 1833 αρχηγός του στρατιωτικού οίκου του Βασιλέως Όθωνα. Οι πρώτοι δέκα που κατατάχθηκαν και που ανέλαβαν τη διοίκηση των ισάριθμων μοιραρχιών ήταν οι: Αντώνης Μαυρομιχάλης, Νικόλαος Πετμεζάς, Ηλίας Πανάς, Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Δημήτριος Δεληγιώργης, Ιωάννης Βελέντζας, Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος, Γεώργιος Κλεώπας, Μιχάλης Σισίνης, και Γεώργιος Βοϊνέσκος, σχεδόν όλοι αρχηγοί προηγουμένων ατάκτων σωμάτων. Ομοίως και οι 25 υπομοίραρχοι, που κατατάχθηκαν τότε, αποτελούσαν εξαίρετες προσωπικότητες της εποχής και ήταν ό,τι το καλύτερο είχε να επιδείξει τότε το αναγεννώμενο ελληνικό κράτος σε ανθρώπινο δυναμικό[εκκρεμεί παραπομπή]. Οι παραπάνω νέοι μοίραρχοι ανέλαβαν τις ισάριθμες μοιραρχίες που ορίσθηκαν στις πρωτεύουσες των 10 τότε νομών του κράτους που ήταν στο Ναύπλιο (πρωτεύουσα), Πάτρα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Μυστρά, Μεσολόγγι, Σάλωνα, Αθήνα, Χαλκίδα και Ερμούπολη.

Αλλά και οι χωροφύλακες που κατατάχθηκαν εθελούσια, ηλικίας 25 έως 40 ετών, (και που γνώριζαν γράμματα και γραφή και είχαν 4ετή ευδόκιμη προϋπηρεσία στο στρατό), μετά από πολλή αυστηρή επιλογή και έγγραφη δήλωση συμμόρφωσης επί του Β.Δ. 3/3/1833 «Περί διαλύσεως ατάκτων σωμάτων», μετέτρεψαν τον επιδειχθέντα ζήλο τους για ανεξαρτησία σε έφεση επί της αναζητούμενης ευνομίας και της προόδου του νέου Σώματος.

Σημειώνεται ότι την εποχή εκείνη, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια η εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν η πλέον δυσμενής. Θεωρούσαν γενικά ότι η ληστεία και η πειρατεία ήταν ελληνικά και μόνο προϊόντα συμπεριφοράς. Αυτό όμως ήταν τελείως άδικο αφού οι διάφορες ληστοσυμμορίες που είχαν εμφανισθεί προηγουμένως προέρχονταν από το τουρκικό έδαφος και στις οποίες για διάφορους λόγους ο αγροτικός πληθυσμός μπορεί να παρείχε αρχικά κάποια συνδρομή, πλην όμως ουδέποτε, στις ενέργειες αυτών, συμμετείχε ο ίδιος. Παρά ταύτα η νεοϊδρυθείσα Χωροφυλακή εκαλείτο ν΄ αλλάξει άρδην αυτή την εικόνα, γεγονός που πέτυχε και μάλιστα σε σύντομο χρόνο.

Άλλα αστυνομικά σώματα

Παράλληλα και λίγο μετά την έκδοση του ιδρυτικού διατάγματος της Χωροφυλακής εκδόθηκε και το πρώτο διάταγμα «Περί Λιμενίων Αρχών» με σκοπό την αστυνόμευση του θαλάσσιου χώρου και τη πάταξη της πειρατείας που συνεχίζονταν στα ελληνικά ύδατα. Την αρμοδιότητα αυτή ανέλαβε το τότε Βασιλικό Ναυτικό, του οποίου είχε ξεκινήσει η αναδιοργάνωση. Επίσης περί το τέλος εκείνου του έτους στις 27 Δεκεμβρίου 1833 καθιερώθηκε και η Δημοτική Αστυνομία με τη διαίρεση της χώρας σε δήμους.

Άλλα αστυνομικά σώματα που ιδρύθηκαν κατά την Οθωνική περίοδο ήταν η Οροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Διοικητική Αστυνομία με περιορισμένα όμως καθήκοντα δημόσιας ασφάλειας όπως η φύλαξη των συνόρων και του συνταγματικού καθεστώτος.

Το 1899 ιδρύθηκε και η Κρητική Χωροφυλακή ακολουθώντας το ιταλικό πρότυπο, η οποία συγχωνεύθηκε με την Βασιλική Χωροφυλακή το 1913 (Ν.Δ. 10/7/1913). Τέσσερις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Πάτρα και η Κέρκυρα), απέκτησαν τη δική τους Αστυνομία Πόλεων τη δεκαετία του 1920 (Νόμος 1370/1918), και η Χωροφυλακή διατήρησε την ευθύνη όλης της υπόλοιπης επικράτειας. Τα δυο Σώματα ήταν αυτόνομα, είχαν τον δικό τους αρχηγό και μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις υπήρχε συνεργασία των δυο Σωμάτων.

Το 1861 ιδρύθηκε η Σχολή της Χωροφυλακής ως τμήμα του Υπουργείου Στρατιωτικών και η εκπαίδευση του προσωπικού της Χωροφυλακής άρχισε να λαμβάνει χώρα σε στρατόπεδα του στρατού. Το 1906, η Χωροφυλακή ανασυγκροτήθηκε αποκτώντας τις δικές τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Πολλοί χωροφύλακες πήραν μέρος ανεπίσημα στον Μακεδονικό αγώνα. Αποσπάσματα της Χωροφυλακής πολέμησαν στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913) και στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918). Οι πολεμικές αυτές δραστηριότητες την κρατούσαν προσκολλημένη στην στρατιωτική δομή της και στο να παραμελεί τα αμιγώς αστυνομικά της καθήκοντα. Μετά το 1935 μεταλλάχτηκε σταδιακά σε ένα αμιγώς αστυνομικό σώμα, μια πορεία που διακόπηκε κατά την στρατιωτική δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά (1936-1940), τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1945) και τον ελληνικό εμφύλιο (1946-1949) στον οποίο η Χωροφυλακή έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και κατά την διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974). Το 1946 η Χωροφυλακή έπαψε να αποτελεί οργανικό τμήμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μετατάχθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Το 1969 η Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή μετονομάσθηκε σε Ελληνική Χωροφυλακή. Την ίδια χρονιά απέκτησε και το τελευταίο (στην ιστορία της) έμβλημα (βοιωτική ασπίδα). Το 1984 κρίθηκε σκόπιμο να συγχωνευθούν η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων, ώστε να σχηματίσουν ένα νέο Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία. Η Χωροφυλακή την στιγμή της συγχώνευσης (Οκτώβριος 1984) είχε δύναμη 28 χιλιάδων ατόμων και το νέο αστυνομικό σώμα διατήρησε την προϋπάρχουσα δομή της, όχι όμως την στρατιωτική.

Διακριτικά βαθμών της Ελληνικής Χωροφυλακής 1833-1935

Οχήματα

Μεταπολεμικά, το Σώμα προέβη στην αγορά ποικίλων μεταφορικών μέσων: περιπολικά («κούρσες» και τζιπ), μοτοσικλέτες, λεωφορεία και άλλα βοηθητικά οχήματα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 απέκτησε τα πρώτα περιπολικά του (κούρσες) μάρκας Ford Fairlane. Λίγο αργότερα απέκτησε τζιπ Willys Overseas. Τα συγκεκριμένα οχήματα (Ford και Willys) χρησιμοποιήθηκαν στη νεοσύστατη τότε (1960) Υπηρεσία Αμέσου Επεμβάσεως (αντίστοιχη με την υπηρεσία Αμέσου Δράσεως που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1959 από το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έπειτα η προμήθεια οχημάτων γινόταν με όλο και αυξανόμενους ρυθμούς. Τότε αγοράστηκαν περιπολικά Volvo "Αμαζόνες" [1] (1964), Chevrolet Chevelle (1966) [2] και Vauxhall Cresta (1967 και 1970). Τα επόμενα χρόνια (Δεκαετία 1970 και αρχές δεκαετίας 1980) το Σώμα απέκτησε (μεταξύ άλλων) περιπολικά Ford Taunus (1971), Fiat 125 Special (1971), Ford Cortina (1972 [3]), Plymouth Valiant (δύο γενιές: 1970 [4] και 1974), Fiat 132 (1973 [5] και 1975), Datsun Bluebird (1977) [6], Mitsubishi Galant (1976 [7], 1978 [8], 1980 [9] και 1984 [10]), Volvo 264GL (1977 [11] και 1979), Datsun 120Y (1978 [12]), Datsun Violet (1981 [13]), Nissan Stanza (1982 [14]), Fiat 131 Supermirafiori (1983 [15]). Επίσης, απέκτησε τζιπ Land Rover (1969 [16] και 1970 [17]), ARO M-461 (1970 έως 1973) [18]), ARO 240 (1975 έως 1977) και Nissan Patrol (1981 [19] και 1984), μίνι λεωφορεία Mercedes Benz και Hino [20], γερανούς Dodge [21], ανακριτικά Dodge Κ-160 [22], φορτηγά Hanomag, μοτοσικλέτες CZ (1970) (175cc). Xαρακτηριστική αποτέλεσε η προμήθεια μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού ΒΜW (1973 και 1976), Harley Davidson Electra Glide (τέλη δεκαετίας '60), Moto Guzzi (1973), Suzuki καθώς και η προμήθεια τεθωρακισμένων MOWAG (οι λεγόμενες "αύρες") σε δύο εκδόσεις (Roland και Grenadier) (1974 έως 1976) [23].

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ”

"Δεν εκτελούμε παράνομες διαταγές" διαμηνύει το ΓΕΕΘΑ στο Πάγκαλο


ImageΚόκκινο» ανάβουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα σχέδια της κυβέρνησης που εκφράζονται δια του αντιπροέδρου της, Θεόδωρου Πάγκαλου, που τις προορίζουν να υπερασπίσουν τις ... τράπεζες, όπως δήλωσε στην ισπανική εφημερία «Ελ Μούντο»  σε περίπτωση που ξεσπάσουν ταραχές μετά από ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώρας, μετά από ενδεχόμενη καταψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και μη λήψης της 5ης δόση του δανείου των 110 δισ. ευρώ.
Και μάλιστα πέρα από τις αρχικές του δηλώσεις χθες στην Βουλή υπαινίχθηκε εμμέσως πλην σαφώς ότι....
θα μπορούσαν ακόμα και να στρέψουν τα όπλα τους κατά των Ελλήνων πολιτών, όπως συνέβη στην Αργεντινή με αποτέλεσμα 42 νεκρούς.
Σε δήλωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ξεκαθαρίζεται ότι «Εκτελούμε μόνο τις εντολές που προβλέπονται και ορίζονται από το Σύνταγμα στο οποίο έχουμε ορκιστεί πίστη και αφοσίωση».
Το ερώτημα του defencenet.gr προς το ΓΕΕΘΑ, ήταν συγκεκριμένο: «Τι θα πράξουν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση που λάβουν εντολή από την πολιτική ηγεσία να επιχειρήσουν στο εσωτερικό της χώρας σε αποστολές καταστολής, ένα ενδεχόμενο το οποίο άφησε ανοικτό ο άντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ.Πάγκαλος;»
Και η απάντηση δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρανόησης. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να πειθαρχήσουν σε καμία πολιτική εντολή της οποίας το περιεχόμενο θα είναι αντίθετο με όσα ορίζει το Σύνταγμα της χώρας και ο ρόλος για το οποίο προορίζονται που είναι ένας και μοναδικός: Η υπεράσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και των δικαιωμάτων της χώρας σε γη αέρα και θάλασσα.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ στο ερώτημα του defencenet.gr
«Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια εντολή γιατί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος περιγράφεται με ακρίβεια στο Σύνταγμα, κάτι που τόνισε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μόλις εχθες.
Δεν μπορούν να δεχθούν να εκτελέσουν διαταγές οι οποίες εντολές βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τον υπέρτατο νόμο της χώρας, του Συντάγματος. Αποστολή τους είναι η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων  μας έναντι έξωθεν απειλών. Δυνάμεθα  να λειτουργούμε αποκλειστικά εντός των ορίων του Συντάγματος».
Τα «αντιπαραγωγικά», όπως τα έχει χαρακτηρίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θ.Πάγκαλος, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αρνούνται, λοιπόν, να συνταχθούν ακόμα και θεωρητικά στα όποια σχέδια της κυβέρνησης για εμπλοκή τους σε αποστολές εσωτερικής ασφάλειας και να στρέψουν τις κάννες των τανκς κατά Ελλήνων πολιτών.
Πρακτικά, αρνούνται και να συμμετάσχουν στο παιχνίδι του τρόμου που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση εμπλέκοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, με στόχο την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος που οδηγεί στην εξαθλίωση περισσότερο απ’όλους τα ίδια τα στελέχη των Ε.Δ. που διαβιούν σε επίπεδα κάτω από τα όρια της αξιοπρέπειας, ειδικά τα μέσα και τα κατώτερα στελέχη…
Ενδιαφέρον έχει και η προσέγγιση ανωτάτου αξιωματικού του ΓΕΣ στο θέμα: «Αν μου ζητήσουν να στείλω άρματα για να προστατέψω τράπεζες, θα στείλω, αλλά θα είμαι κι εγώ μέσα και το πρώτο βλήμα θα το ρίξω … στην τράπεζα! Να είστε σίγουροι γι’ αυτό!»
πηγή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “"Δεν εκτελούμε παράνομες διαταγές" διαμηνύει το ΓΕΕΘΑ στο Πάγκαλο”

Ξάνθη | Επένδυση μαμούθ παγκόσμιας πατέντας για φθηνή ενέργειαΗ πρώτη επίσημη παρουσίαση της επένδυσης-μαμούθ, της εταιρίας Defcalion Green Technologies στην Ξάνθη, για την παραγωγή ενέργειας από τη σύντηξη υδρογόνου-νικελίου (της εφεύρεσης των Foccardi–Rossi), πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
Την παρουσίαση έκανε ο Πρόεδρος της εταιρίας Αλέκος Ξανθούλης, συνοδευόμενος από τον εφευρέτη – Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μπολόνια Αντρέα Ρόσι και τον πρώην Πρέσβη, Καθηγητή επίσης στη Μπολόνια, Χρήστο Στρεμμένο, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υπουργός Αναπληρωτής Ανάπτυξης Σωκράτης Ξυνίδης.

Α. Ξανθούλης: «Μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε»
Ο Πρόεδρος της εταιρίας Αλέκος Ξανθούλης ανέφερε αρχικά πως « Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια που ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε. Πράγματι την πρώτη φορά που είδαμε αυτή τη συσκευή που παράγει ενέργεια από το «τίποτα» πιστέψαμε απόλυτα τον καθηγητή Ρόσι. Υπήρξε αμφισβήτηση και πολλοί έλεγχοι από διεθνείς οργανισμούς, όμως υπάρχει πλέον ως βιομηχανικό πρότυπο και μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε» είπε. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι η προσπάθεια έχει ένα εθνικό χαρακτήρα κάνοντας λόγο για «ένα φως που θα βγει και θέλουμε να είναι δικό μας και όχι του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Defcalion, η βιομηχανική παραγωγή ξεκινά από την Ξάνθη με το πρώτο εργοστάσιο μέχρι το Φθινόπωρο, όπου θα κατακευάζεται ο πυρήνας- αντιδραστήρας της συσκευής (το «μυστικό»). Ένα νέο εργοστάσιο θα λειτουργήσει μέσα στην επόμενη χρονιά πάλι στην Ξάνθη , όπου θα κατασκευάζονται πλήρεις συσκευές e-cat, ενώ το τρίτο εργοστάσιο μονάδα θα λειτουργήσει το 2013 και πάλι στην Ξάνθη και θα ασχοληθεί με την παραγωγή βιομηχανικών μονάδων. Το συνολικό κόστος επενδύσεων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Γιατί στην Ξάνθη;
Στο ερώτημα για το λόγο της επιλογής της Ξάνθης ως χώρου εγκατάστασης της βιομηχανίας, ανέφερε τρεις λόγους:
Καταρχάς, σημείωσε ότι στις 3-4 επισκέψεις του στην περιοχή διαπίστωσε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο του τεχνικού κόσμου της περιοχής καθώς επίσης ευγένεια και θερμή φιλοξενία των ανθρώπων. Κατά δεύτερο λόγο, ανέφερε ότι η γεωστρατηγική θέση της Ξάνθημε 2 λιμάνια, 2 αεροδρόμια δίπλα της και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα είναι πολύ σημαντική ενώ, κατά τρίτο λόγο, σημείωσε ότι η γενικότερη υποδοχή που υπήρξε ήταν πάρα πολύ θετική, σημειώνοντας «Θέλουμε η ανάπτυξη να πάψει να είναι κάθετη και να προχωρήσει πιο πάνω απο τη Λαμία και το Σχηματάρι. Η δική μου πατρίδα που είναι ο Βόλος και δεν με υποδέχτηκε όπως περίμενα, σε αντίθεση με την Ξάνθη που μας υποδέχτηκε όπως έπρεπε» ανέφερε με νόημα.
Δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασία με τον επιστημονικό κόσμο και το Πολυτεχνείο της Ξάνθης ενώ ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία με τρεις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες σχεδιάζεται και η ίδρυση ενός Ερευνητικού Κέντρου στην περιοχή.
Η συσκευή θα παρουσιάστεί σε επίσημο τεστ ενώπιον των ελληνικών αρχών στο πρώτο 10 ήμερο του Ιουλίου, ενώ αρκετά ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο έχουν δοκιμάσει τη συσκευή. Παράλληλα, 17 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη καθημερινά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την εποχή αυτή. «
Έλληνες της διασποράς χρηματοδοτούν την επένδυση
9 Έλληνες της διασποράς –που συνθέτουν την Defcalion Global- χρηματοδοτούν την επένδυση εκτός του Α. Ξανθούλη. Δεν υπάρχει δανεισμός ή άλλη χρηματοδότηση και επισημάνθηκε με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα για επιχορήγηση καθώς η επένδυση καλύπτεται μόνο από ίδια κεφάλαια. «Έχουμε ενημερώσει την πολιτεία για το εγχείρημα αυτό και η παρουσία του κυρίου Ξυνίδη υποδηλώνει την υποστήριξη που μας παρέχεται» είπε ο Πρόεδρος της εταιρίας
Παράλληλα ο Καθηγητής Ρόσσι αποκάλυψε ότι ενδιαφέρον για την ανακάλυψη υπήρξε από διάφορες χώρες αλλά εκτίμησε ως πιο ειλικρινή την προσπάθεια που διαπίστωσε από την ελληνική εταιρία Defcalion στην αγορά της πατέντας, προσθέτοντας ότι είναι μεγάλος ελληνολάτρης και εκτιμά ιδιαίτερα τα επιτεύγματα της χώρας τους τελευταίους 25 αιώνες. «Υπάρχουν επιχειρηματίες με πατριωτικό αίσθημα και σε αυτή τη στιγμή δεν θα δούμε τι θα πάρουμε από την επένδυση αλλά τι θα δώσουμε στη χώρα» είπε ο Καθηγητής Χ. Στρεμμένος, επισημαίνοντας και την πολιτισμική διάσταση για την επίτευξη της συνεργασίας.
Τεχνικά στοιχεία της συσκευής
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Εταιρίας «Είναι ένα κουτί-αντιδραστήρας που χρησιμοποιεί νικέλιο και υδρογόνο που μας δίνουν θερμική ενέργεια. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν για την ψυχρή σύντηξη αλλά εμείς καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή η μορφή παραγωγής ενέργειας και ενώ η Ελλάδα διαθέτει το 83% της ποσότητας νικελίου στην Ε.Ε.
Μπορεί να παράγει μέχρι 30 κιλοβάτ/ώρα θερμικής ενέργειας. Έχουμε προχωρήσει πειραματικά και είμαστε τοιμοι ννα παρουσιάσουμε το Οκτώβριο διάταξη 1 μεγαβάτ και το Νοέμβριο 12 μεγαβάτ ενέργειας.
«Το κουτάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακή ή βιομηχανική χρήση παράγοντας θερμική ενέργεια ενώ μπορεί να παραχθεί και ηλεκτρική ενέργεια που η χώρα έχει ανάγκη». Το κόστος υπολογίζεται σε 4-5.000 ευρώ και η απόσβεση υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά σε διάρκεια τον ένα χρόνο. «Θα καλύψουμε όλο τον κόσμο και είναι ένα μεγάλο εγχείρημα γιατί, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, με αυτή την τεχνολογία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος και παρόλο που η Ελλάδα έχει την αποκλειστικότητα εκτός Αμερικής η χώρα δεν έχει δείξει ενδιαφέρον. Υπήρξαν ερωτήσεις κοινοβουλευτικές σε Ομπάμα και Μπερσλουσκόνι για το λόγο που η Ελλάδα πήρε αυτή την πατέντα. Ελπίζουμε τώρα να υπάρξει ενδιαφέρον και στην Ελλάδα.» ανέφερε ο Αλέξος Ξανθούλης.
«Από ελληνική υπεραξία ενός προϊόντος θα μειώσουμε το κόστος θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης, στο 10%. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει και ένα οποιδήποτε μηχανισμό για να μετατρέπει τη θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική και να επιστρέψει το πλεόνασμα στη ΔΕΗ. Επεσήμανε, παράλληλα ότι δεν παράγεται καμία επιβλαβής ενέργεια. Το κόστος είναι μικρότερο από 1 λεπτό ανά κιλοβατόρα, σε αντίθεση με τα 12 που πληρώνει σήμερα ο Έλληνας ενώ η σημασία για τη βιομηχανία, την αγροτική οικονομία, και την τροφοδοσία των νησιών είναι αρκετά μεγάλη. Χρησιμοποίησε για παράδειγμα τη χρήση ενός μηχανμήματος σε σπίτι 200 τετραγωνικών, όπου με μια συσκευή παρέχεται δωρεάν όλη η θερμική ενέργεια που απαιτεί το σπίτι ενώ θα εισπράτει 2.500 ευρώ από τη ΔΕΗ από πώληση της ηλεκτρικής.

Υψηλές παρουσίες στην εκδήλωση
Στην εκδήλωση παρέστησαν, εκτός από τα στελέχη της εταιρίας, αρκετοί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας αλλά και εκπρόσωποι ξένων κρατών και φορέων που μαρτυρούν τη σημασία που δίδεται στην επιτυχία της εφεύρεσης. Ανάμεσά τους ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης της Βάδης-Βυρτεμβέργης της Γερμανίας που ελέγχεται από το κόμμα των Πρασίνων, ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας της Κίνας, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της «Λάρκο» η οποία θα προμηθεύει με νικέλιο, ως πρώτη ύλη, στην Defcalion. Παράλληλα, υπήρξε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους Δήμους της Αθήνας που ενδιαφέρονται για την εγκατάσταση συστημάτων σε δημοτικά κτίρια.
Εκτός από τους δημοσιογράφους ελληνικών και διεθνών μέσων, ερωτήσεις υπέβαλλαν και επιστήμονες και άνθρωποι των επιχειρήσεων, παίροντας από τον Αντρέα Ρόσσι απαντήσεις που αφορούν μόνο στο εξωτερικό και όχι στον εσωτερικό πυρήνα της συσκευής, που αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό.
XanthiPress.gr  via http://www.e-aftodioikisi.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Ξάνθη | Επένδυση μαμούθ παγκόσμιας πατέντας για φθηνή ενέργεια”

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Ποιοι στρατιωτικοί χάνουν 6 έως 10% του εισοδήματός τους και γιατί με τα νέα μέτρα.Νέο σοκ και δέος για τις συντάξεις των στρατιωτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 42 ,παράγραφος 11 του Εφαρμοστικού νόμου ,όσοι έκαναν το “έγκλημα” να παραιτηθούν από τις ΕΔ , “τιμωρούνται” με γενναία μείωση της σύνταξής τους από 6 έως 10%,ανάλογα με το ύψος της...
σύνταξης.

Διαβάστε το άρθρο του εφαρμοστικού:

α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%,
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και
iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (210 Α΄).
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται το επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

Οι νέες αυτές μειώσεις προκάλεσαν την αντίδραση της ΝΔ, μέσω του υπεύθυνου για τον τομέα Άμυνας βουλευτή Μαργαρίτη Τζήμα που δήλωσε:

“Το απίστευτο αυτό νέο χαράτσι σε δεκάδες χιλιάδες απόστρατους και στις οικογένειες τους – μόνον το 2010 παραιτήθηκαν 3100 στελέχη – είναι καταφανέστατα άδικο και μόνο ως μέτρο εκδίκησης μπορεί να εκληφθεί και μάλιστα από τον μέχρι πρότινος Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο.
Είναι γνωστό σε όλους– εκτός ίσως του κ. Βενιζέλου – ότι οι ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος οδηγούν πολλά στελέχη σε παραίτηση, είτε για λόγους υγείας, είτε για να αντιμετωπίσουν οικογενειακά προβλήματα, όπως αυτά που δημιουργούνται από τις συχνές μεταθέσεις και μετακινήσεις - που σε πληθώρα περιπτώσεων - ο στρατιωτικός αναγκάζεται να συντηρεί δύο ή και τρία σπίτια, λόγω σπουδών τέκνων, με αποτέλεσμα να εξοντώνεται οικονομικά.
Αλλά με τη διάταξη αυτή δημιουργούνται και μεγάλες αδικίες και ανισότητες.
Παρουσιάζεται το φαινόμενο, οι παραιτηθέντες αξιωματικοί με 30 ή ακόμη και 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας να υπόκεινται στις συνέπειες της απαράδεκτης αυτής διάταξης”.

Εκτός από τους στρατιωτικούς η κυβέρνηση σε μία απίστευτη επίδειξη αναλγησίας, προχωρά σε ανάλογες μειώσεις και στους συνταξιούχους ναυτικούς του ΝΑΤ!

http://www.onalert.gr/
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Ποιοι στρατιωτικοί χάνουν 6 έως 10% του εισοδήματός τους και γιατί με τα νέα μέτρα.”

Gay Πασόκους ...και άλλο "καυτό υλικό" έχει στο χέρι ο Μάκαρος και δεν τον "ακουμπάνε" !


 Από τον Μήτσο Μόρτη
Φωτογραφία-φωτιά με δύο επώνυμους πασόκους σε gay ερωτικές περιπτύξεις διαθέτει ο Μάκης Ψωμιάδης στο Αρχείο του και γι αυτό ως τώρα κανείς δεν τολμά να τον ακουμπήσει!
Ο Μάκαρος που είδε τον γιο του ν απελευθερώνεται μέσα σε 24 ώρες μέχρι πρόσφατα έπαιzε αμέριμνος την κομπολογιά του στα πέριξ του Νέου Ψυχικού.
Μάλιστα πριν καμιά 20αριά μέρες είχε μπει στο κατάστημα «Γερμανός» κι έψαχνε κινητό που δεν το πιάνει το βαλιτσάκι!
Η πλάκα με τον Ψωμιάδη είναι ότι ισχυρίζεται πως εκτός από τη φωτογραφία με τους δύο πολύ γνωστούς πασόκους  σε gay περιπτύξεις , διαθέτει και κάποιες άλλες που είναι πιο καυτές από το ηφαίστειο της Αίτνας.
Λέτε γι αυτό να μην τολμάει κανείς ν ακουμπήσει τον Μάκαρο, τον τεφάλ;
http://kourdistoportocali.com/
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Gay Πασόκους ...και άλλο "καυτό υλικό" έχει στο χέρι ο Μάκαρος και δεν τον "ακουμπάνε" !”

Ποιό είναι το αγαπημένο φαγητό όλου του πλανήτη; - Δείτε το top 10


Βασιλιάς όλων των φαγητών αναδεικνύονται τα μακαρόνια. Η έρευνα έγινε από την Oxfam και ερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες σε 17 χώρες σε όλες τις Ηπείρους. Η ιταλική κουζίνα κυριαρχεί στο top 10 με τρείς θέσεις στις 10.Τα εθνικά πιάτα να είναι πολύ δημοφιλή, όπως η παέγια στην Ισπανία και το σνίτζελ στην Γερμανία, όμως τα μακαρόνια και η πίτσα τα ξεπερνούν κατά πολύ.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ


1) Μακαρόνια

2) Κρέας
3) Ρύζι

4) Πίτσα

5) Κοτόπουλο

6) Ψάρι και Θαλασσινά
7) Λαχανικά

8) Κινέζικο

9) Ιταλικό
10) Μεξικάνικο

www.newsit.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Ποιό είναι το αγαπημένο φαγητό όλου του πλανήτη; - Δείτε το top 10”

"Δακρυγόνα και καταλήψεις δημόσιων κτιρίων στις πορείες στην Κομοτηνή"

Εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, απλοί πολίτες συμμετείχαν στην πορεία που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή, για την 48ωρη γενική απεργία που κήρυξη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ!Οι συμμετέχοντες στην πορεία ξεκίνησαν από το Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής και κατευθύνθηκαν στο κτίριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  Θράκης, όπου σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια, με δυνάμεις της αστυνομίας να κάνουν χρήση δακρυγόνων.Αμέσως μετά η πορεία κατευθύνθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκε κατάληψη του κτιρίου για μία ώρα περίπου.


http://troktiko-blog.blogspot.com/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “"Δακρυγόνα και καταλήψεις δημόσιων κτιρίων στις πορείες στην Κομοτηνή"”

Κάποιοι παραμυθιάζουν το Γιώργο ότι είναι Ομπάμα ή Πούτιν


Μιχάλης Ιγνατίου.

Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας… Ψηφίζεται, δηλαδή, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας από την ελληνική Βουλή, η πέμπτη δόση εκταμιεύεται και οι Ευρωπαίοι συμφωνούν, τελικά, για το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης.
Ας υποθέσουμε, επίσης, ότι επιταχύνεται η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ότι τελειώνει και η υπόθεση της εθελοντικής συμμετοχής ιδιωτών στην ελληνική χρηματοδότηση, ότι τέλος πάντων γίνονται όλα όσα στοχεύει ο κ. Παπανδρέου.
Και μετά; Τι θα γίνει μετά; Σ’ αυτό το απλό, αλλά τόσο σημαντικό ερώτημα, δεν απαντά ο πρωθυπουργός. Στις Βρυξέλλες έκανε θριαμβευτικές ανακοινώσεις, αλλά ούτε ο ίδιος  έδειχνε να πιστεύει στον εαυτό του.

Το βασικό πρόβλημα, νομίζω, είναι ότι απώλεσε την εμπιστοσύνη του λαού. Και, δυστυχώς, παρασύρεται από την ολιγομελή ομάδα που τον περιβάλλει και του γεμίζει τα μυαλά ότι είναι ισότιμος (!) του Ομπάμα και του Πούτιν και ότι αξίζει πολύ περισσότερο από τον σημερινό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ -με τον οποίο, θα έλεγα, συναγωνίζεται στην ανεπάρκεια αντίληψης των γεγονότων, ώστε να αναζητηθούν και οι κατάλληλες λύσεις.
Η απουσία εμπιστοσύνης οφείλεται στο έργο του, τους τελευταίους 18 μήνες. Είναι έργο ασήμαντο. Κοιτάζοντας πίσω, από τον εκλογικό του θρίαμβο τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το βράδυ της Πέμπτης όταν έκανε την πρώτη θριαμβευτική δήλωση -ακολούθησαν και άλλες στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής- εύκολα μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι «τα έκανε σαλάτα».
Την Τετάρτη συμμετείχα σε κουβέντα ομάδας ανθρώπων που έχουν σχέση ΜΟΝΟ με την οικονομία. Και έχει σημασία ότι δεν τους απασχολεί η πολιτική και οι πολιτικοί, τους οποίους λοιδωρούν για την ανικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στα πιό απλά προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεκαθαρισμένο στο μυαλό τους ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δέθηκε στο άρμα του ΔΝΤ, δύσκολα θα ξεμπλέξει. Με εντυπωσίασε, επίσης, το συμπέρασμά τους ότι η Ελλάδα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα, χωρίς να προσφύγει στο ΔΝΤ. Πρόκειται για ισχυρισμό που ακούω συχνά το τελευταίο διάστημα και έχω την αίσθηση ότι τώρα που βγήκε από το κάδρο ο Ντομινίκ Στρος Καν, θα πληροφορηθούμε και άλλες λεπτομέρειες της «συμφωνίας κυρίων» που έκαναν.
Με λίγα λόγια δεν επιβεβαιώνεται ότι ήταν ο προηγούμενος διευθυντής του Ταμείου αυτός που τον έπεισε να καταφύγει στο ΔΝΤ. Φαίνεται ότι έγινε ακριβώς το ανάποδο: ο κ. Παπανδρέου ήταν αυτός που αναζήτησε το «λιμάνι» του Ταμείου εξαναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Ενωση να ακολουθήσει.
Ερώτημα: Είναι πιθανό το «περίφημο πιστόλι» που υποτίθεται ότι κρατούσε ο πρωθυπουργός, να χρησιμοποιήθηκε ως εκβιασμός προς την Ε.Ε. για να αποδεχθεί την συνδρομή του Ταμείου; Είναι…
Εκφράζοντας προσωπική γνώμη, πιστεύω ότι ο κ. Παπανδρέου, που πρότεινε κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας στον κ. Σαμαρά και άλλαξε γνώμη μετά το θυμό που προκάλεσε η παραίτησή του στη μητέρα και τον αδελφό του, δεν  έχει καμία δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων που συμφώνησε με τους δανειστές. Πέραν της μη ικανότητας του να αντιληφθεί το παγκόσμιο οικονομικό παιγνίδι που αφορά και επηρεάζει άμεσα τη χώρα,  σύντομα θα αντιληφθεί πως για τους δανειστές δεν σημαίνει τίποτα η (πιθανή) υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, διότι δεν εξασφαλίζει την υλοποίησή του. Αυτό που τους ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα είναι η εφαρμογή του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που προτάθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Και, δυστυχώς, προτάθηκε από …Ελληνες.
http://www.aixmi.gr/index.php/paramythiazoun-giorgo-oti-einai-obama-poutin/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Κάποιοι παραμυθιάζουν το Γιώργο ότι είναι Ομπάμα ή Πούτιν”

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΔες με τη φαντασία σου ανθρώπους που κατοικούν μέσα σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, που έχει την είσοδό της ψηλά στην οροφή, προς το φως. Και μέσα στη σπηλιά να είναι άνθρωποι αλυσοδεμένοι στα πόδια και στον αυχένα από την παιδική τους ηλικία, έτσι ώστε να είναι καρφωμένοι στο ίδιο σημείο και να μπορούν να βλέπουν μόνο μπροστά τους και να μην είναι σε θέση, εξαιτίας των δεσμών, να στρέφουν τα κεφάλια τους ολόγυρα. Κι οι ανταύγειες της φωτιάς που καίει πίσω τους να είναι πάνω και.....
μακριά από αυτούς. Και ανάμεσα στη φωτιά και στους δεσμώτες, προς τα πάνω, να υπάρχει ένας δρόμος που στο πλάι του να είναι χτισμένο ένα τοιχάκι, όπως τα παραπετάσματα που τοποθετούν οι θαυματοποιοί, και πάνω απ' αυτά επιδεικνύουν τα ταχυδακτυλουργικά τους.
- Βλέπω, είπε.
Φαντάσου λοιπόν κοντά σε τούτο το τοιχάκι, ανθρώπους να μεταφέρουν αντικείμενα κάθε είδους, που προεξέχουν από το τοιχάκι, καθώς και ανδριάντες και κάποια άλλα αγάλματα ζώων, πέτρινα και ξύλινα και κατασκευασμένα με κάθε είδους υλικό, και, όπως είναι φυσικό, από αυτούς που τα μεταφέρουν άλλοι μιλούν και άλλοι μένουν σιωπηλοί.
- Παράδοξη εικόνα περιγράφεις, και παράδοξους δεσμώτες, είπε.
Μα είναι όμοιοι με μας, και πρώτα και κύρια, νομίζεις πως αυτοί έχουν δει κάτι άλλο από τους εαυτούς τους και τους υπόλοιπους που είναι μαζί, εκτός από τις σκιές που δημιουργεί η φωτιά, και των αντανακλάσεών της στους απέναντι τοίχους ;
- Μα πως είναι δυνατόν, είπε, αφού είναι αναγκασμένοι να κρατάνε ακίνητα τα κεφάλια τους εφ' όρου ζωής ;
Κι από αυτά που μεταφέρονται ; Δεν θα έχουν δει ακριβώς το ίδιο;
Τι άλλο;
Κι αν θα μπορούσαν να συνομιλούν μεταξύ τους, δεν νομίζεις πως σ' αυτά που βλέπουν θεωρούν πως αναφέρονται οι ονομασίες που δίνουν;
Αναγκαστικά.
Τι θα συνέβαινε, αν το δεσμωτήριο τους έστελνε αντίλαλο από τον απέναντι τοίχο, κάθε φορά που κάποιος από τους περαστικούς μιλούσε, νομίζεις πως θα θεωρούσαν πως αυτός που μιλάει είναι τίποτε άλλο από τη φευγαλέα σκιά;
- Μα το Δία, όχι βέβαια, είπε.
Και σε κάθε περίπτωση, αυτοί δεν θα θεωρούν τίποτα άλλο σαν αληθινό, παρά τις σκιές των αντικειμένων.
- Απόλυτα σίγουρο, είπε.
Σκέψου όμως, είπα εγώ, ποια θα μπορούσε να είναι η λύτρωσή τους και η θεραπεία τους και από τα δεσμά κι από την αφροσύνη, αν τους συνέβαιναν τα εξής : Αν κάθε φορά, δηλαδή, που θα λυνόταν κάποιος και θ' αναγκαζόταν ξαφνικά να σταθεί και να βαδίσει και να γυρίσει τον αυχένα του και να δει προς το φως, κι όλ' αυτά θα τα έκανε με μεγάλους πόνους και μέσα από τα λαμπυρίσματα δεν θα μπορούσε να διακρίνει εκείνα, που μέχρι τότε έβλεπε τις σκιές τους, τι νομίζεις πως θ' απαντούσε αυτός, αν κάποιος του έλεγε πως τότε έβλεπε φλυαρίες, ενώ τώρα είναι κάπως πιο κοντά και πως έχει στραφεί προς όντα πραγματικά και βλέπει με σωστότερο τρόπο, και αν του έδειχνε το καθένα από αυτά που περνούσαν, ρωτώντας τον τι είναι και αναγκάζοντάς τον ν' αποκριθεί, δεν νομίζεις πως αυτός θ' απορούσε και θα νόμιζε πως αυτά που έβλεπε τότε ήταν πιο αληθινά από τα τωρινά που του δείχνουν;
- Και πολύ μάλιστα, είπε.
Κι αν λοιπόν τον ανάγκαζε να βλέπει προς το ίδιο το φως, δεν θα πονούσαν τα μάτια του και δεν θα έφευγε για να ξαναγυρίσει σ' εκείνα που μπορεί να δει καλά, και δεν θα νόμιζε πως εκείνα στην πραγματικότητα είναι πιο ευκρινή από αυτά που του δείχνουν;
- Έτσι, είπε.
Και αν, τον τραβούσε κανείς με τη βία από εκεί, μέσα από ένα δρόμο κακοτράχαλο κι ανηφορικό, έξω στο φως του ήλιου, δεν θα υπέφερε τάχα και δεν θα αγανακτούσε όταν τον έπαιρναν, κι αφού θα έφτανε στο φως, δεν θα πλημμύριζαν τα μάτια του από τη λάμψη και δεν θα του ήταν αδύνατο να δει ακόμα κι ένα απ' αυτά που τώρα ονομάζονται αληθινά;
- Όχι βέβαια, δεν θα μπορούσε έτσι ξαφνικά, είπε.
Έχω την εντύπωση πως θα χρειαζόταν να συνηθίσει, αν σκοπεύει να δει τα πράγματα που είναι πάνω. Και στην αρχή θα μπορούσε πολύ εύκολα να διακρίνει καλά τις σκιές, και μετά απ' αυτό, πάνω στην επιφάνεια του νερού τα είδωλα των ανθρώπων και των άλλων πραγμάτων, και κατόπιν αυτά τα ίδια. Και μετά από αυτά, τ' αντικείμενα που είναι στον ουρανό και τον ίδιο τον ουρανό θα μπορούσε να δει ευκολότερα τη νύχτα, βλέποντας το φως των άστρων και της σελήνης, παρά στη διάρκεια της μέρας, τον ήλιο και το ηλιόφως.
- Πως όχι;
Τελευταίο θα μπορούσε νομίζω να δει τον ήλιο, όχι στην επιφάνεια του νερού ούτε σε κάποια διαφορετική θέση τα είδωλά του, αλλά θα μπορούσε να δει καλά τον ήλιο καθαυτό στο δικό του τόπο και να παρατηρήσει προσεκτικά τι είδους είναι.
- Κατ' ανάγκη, είπε.
Και μετά θα συλλογιζόταν τότε για κείνον, πως αυτός είναι που ρυθμίζει τις εποχές και τους χρόνους και που κανονίζει τα πάντα στον ορατό κόσμο, καθώς και ο αίτιος, κατά κάποιο τρόπο, όλων εκείνων που έβλεπαν αυτοί.
- Είναι φανερό, είπε, πως αυτά θα συμπεράνει ύστερα από τα προηγούμενα.
Τι λες λοιπόν; Όταν αναλογίζεται την πρώτη του κατοικία και την εκεί σοφία που είχε αυτός και οι τότε συνδεσμώτες του, δεν νομίζεις πως θα καλοτυχίζει τον εαυτό του για τούτη την αλλαγή και θα οικτίρει τους άλλους;
- Και πολύ μάλιστα.
Κι αν υπήρχαν μεταξύ τους τότε κάποιες τιμές και έπαινοι και βραβεία γι' αυτόν που θα μπορούσε να διακρίνει πιο καθαρά αυτά που περνούσαν μπροστά από τα μάτια του και γι' αυτόν που θα μπορούσε να θυμηθεί περισσότερο ποια συνήθως περνούσαν πρώτα, ποια μετά και ποια ταυτόχρονα, και έτσι θα μπορεί να προβλέπει τι θα έρθει στο μέλλον, νομίζεις πως αυτός θα κατεχόταν από σφοδρή επιθυμία και θα ζήλευε τους τιμημένους από κείνους και τους μεταξύ εκείνων κυρίαρχους ή θα είχε πάθει αυτό που λέει ο Όμηρος, και πολύ θα επιθυμούσε "να ήταν ζωντανός στη γη κι ας δούλευε για άλλον, που είναι ο φτωχότερος" και θα προτιμούσε να έχει πάθει τα πάντα, παρά να νομίζει εκείνα που νόμιζε και να ζει έτσι εκεί;
- Έτσι νομίζω τουλάχιστον, είπε, πως θα προτιμούσε να πάθει οτιδήποτε παρά να ζει έτσι.
Και τώρα βάλε στο μυαλό σου το εξής, είπα εγώ. Αν κατέβει αυτός πάλι και καθίσει στον ίδιο θρόνο, δεν θα ξαναγεμίσουν τάχα τα μάτια του σκοτάδι, αφού ήρθε ξαφνικά από τον ήλιο;
- Και πολύ μάλιστα, είπε.
Αν χρειαζόταν ν' ανταγωνιστεί με κείνους τους παντοτινούς δεσμώτες, λέγοντας την άποψή του σχετικά με τις σκιές, καθόσον χρόνο η όρασή του είναι αμβλεία, πριν προσαρμοστούν τα μάτια του, και για να συνηθίσουν δεν θα χρειαζόταν και τόσο μικρός χρόνος, άραγε δεν θα προκαλούσε περιπαιχτικά γέλια και δεν θα έλεγαν γι' αυτόν πως με το ν' ανεβεί επάνω, γύρισε με καταστραμμένα τα μάτια του και πως δεν αξίζει ούτε να προσπαθήσουν καν να πάνε επάνω; Και αυτόν που θα επιχειρήσει να τους λύσει και να τους ανεβάσει, αν τους δινόταν κάπως η ευκαιρία να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν, δεν θα τον σκότωναν;

Θεωρώ ότι οι επισκέπτες σας θα πρέπει να το διαβάσουν μπας και "ξεστραβωθούν".

http://arxaiakeimena.blogspot.com
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... “Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ”

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails